February 2, 2018 travel news 0

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลเด่นใหญ่ ดำเนินงานโดยมูลนิธิชัยพัฒนาจัดทำเป็นแปลงสาธิตการปรรับปรุงบำรุงดินสำหรับทำนาให้ได้ผลผลิตสูง โดยนำเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรมาปรับใช้ในโครงการฯ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อม เป็นแหล่งศึกษา ดูงาน สาธิต และอบรมด้านการเกษตร เช่น การแปรรูปผลผลิตและการบรรจุภัณฑ์อย่างง่ายๆ ในระดับครัวเรือน

การศึกษาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่นิยมปลูกในท้องถิ่น การปลูกพืชพลังงานทดแทน อบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ และการทำนาน้ำฝน เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรใช้นำไปประยุกต์กับการประกอบอาชีพของตนเอง สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท หมู่ 2 ตำบลเขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand